زمانبندی نیمسال 14012

انتخاب واحد : 

 از روز 08 بهمن ماه 1401 ساعت 00:00 لغایت 10  بهمن ماه1401 ساعت 24:00

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

از روز 11 بهمن ماه 1401 ساعت 00:00 لغایت 12  بهمن ماه1401 ساعت 24:00

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته و کلیه کاردانی ها

انتخاب واحد با تاخیر: 13 الی 15 بهمن

شروع کلاسها :   15 بهمن

حذف واضافه : 24 و25  و 26 بهمن

ثبت نام وانتخاب واحد مهمان : 24 و25  و 26 بهمن

اتمام کلاسها :   21  خرداد

امتحانات  : 23 خرداد الی 12 تیر

 

 

دانشجویان محترم جهت فعال شدن پروفایل برای انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 1402 – 1401 مبالغ شهریه بصورت اینترنتی واریز، تا پروفایل به موقع فعال گردد.

الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های تحصیلی 17.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل

ب ) کلیه دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی 25.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل

تذکر مهم : مبالغ اشاره شده در بند الف و ب بصورت علی الحساب از کل شهریه نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401 بوده، به نحوی که در برخی از ورودی ها و رشته های تحصیلی کمتر از مبلغ شهریه ثابت و در برخی بیشتر از مبلغ شهریه ثابت می باشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در شهریه ثابت هیچ یک از رشته های تحصیلی افزایشی صورت نگرفته است.

دانشجویان محترم با توجه به موقت بودن انتخاب واحد می بایست نسبت به تعیین تکلیف نهائی مالی  تا تاریخ پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ  01/12/1401 اقدام نمائید. در غیر اینصورت انتخاب واحد اخذ شده، حذف خواهد شد. و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد.

نسبت به تعیین تکلیف مانده بدهی خود حداکثر در سه فقره چک ارائه چک بتاریخ 05/12/1401 و 05/02/1402 و 05/03/1402  امکانپذیر می باشد.

دانشجویان عزیز صبر کنید تا سیستم شماره پیگیری پرداخت شما را صادر کند. پرینت شماره پیگیری را دریافت و نزد خود نگه دارید.

                                      مدیریت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سراج

 

زمانبندی نیمسال 14011

انتخاب واحد : 

 از روز 16 شهریور ساعت 08:00 لغایت 18 شهریور ساعت 24:00

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

از روز 19 شهریور ساعت 00:00 لغایت 20 شهریور ساعت 24:00

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته و کلیه کاردانی ها

انتخاب واحد با تاخیر: 21 الی 25 شهریور

شروع کلاسها :   26  شهریور

حذف واضافه :2 الی 6  مهر

ثبت نام وانتخاب واحد مهمان : 2 الی 6  مهر

اتمام کلاسها :  16  دی

امتحانات  : 18  دی الی 6 بهمن